Blog

Compare, get cheap prices of Car Rentals in Thailand

operating lease car rental

รถเช่าระยะยาว เช่ารถรายเดือน 3-5 เดือน

Rent Connected (เร้นท์ คอนเนคเต็ด) มีบริการรถเช่าระยะยาว (Operating Lease) เช่ารถรายเดือน แบบครบวงจร โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ความสามารถและความคล่องตัวในการจัดหารถยนต์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ จัดหารถทดแทน รวมถึงบริการอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการใช้งานรถยนต์ของลูกค้าอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่ทำสัญญาระยะยาว ได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้ เช่น เช่ารถรายเดือน 3-5 เดือน รถเช่าระยะยาว เช่ารถรายเดือน มีให้บริการเป็นดังนี้       Car Make & Model 1-2 Months         3-5 Months          (Existing Fleet) (30 Days/Month) (30 Days/Month)…