Blog

Compare, get cheap prices of Car Rentals in Thailand

Insurance

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ เคลมได้ ขั้นต่ำ 500 บาทต่อวัน คนใช้รถอย่าลืม

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ เริ่มต้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ซึ่ง คปภ. ได้กำหนดอัตราเคลมขั้นต่ำไว้ที่ 500 บาทต่อวัน สิทธิ์ที่ประกันไม่ค่อยบอก ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ หากเกิดอุบัติเหตุแล้วเราเป็นฝ่ายถูกสามารถเรียกร้องได้จากประกันของคู่กรณี ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คืออะไร ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ หรือการชดเชยรายได้ที่บริษัทประกันภัยจะต้องชดเชยให้กับเรา คุณอาจจะพึ่งจะได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรก เพราะบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่ไม่อธิบายให้คุณ ค่าขาดประโยชน์ บางคนจะเรียกว่า ค่าสินไหมทดแทน โดยประกันจะจ่ายก็ต่อเมื่อ เราเป็นฝ่ายถูกและแจ้งเคลมประกัน เมื่อเจ้าหน้าที่ออกใบเคลม ให้นำรถเข้าซ่อมทันที และขอเอกสารรายการซ่อมกับศูนย์หรืออู่ในเครือ ให้ทำการถ่ายเอกสารไว้ เพราะเราจะนำหลักฐานชิ้นนี้ไปยื่นเรื่องเบิก ค่าขาดประโยชน์ กับบริษัทประกันของคู่กรณี ซึ่งจะใช้ได้กับกรณีคู่กรณีทำประกันไว้ เท่านั้น ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้วันละเท่าไหร่ ? ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คปภ หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สรุปเอาไว้ว่า…