ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ เคลมได้ ขั้นต่ำ 500 บาทต่อวัน คนใช้รถอย่าลืม

car rental during accident

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ เริ่มต้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ซึ่ง คปภ. ได้กำหนดอัตราเคลมขั้นต่ำไว้ที่ 500 บาทต่อวัน สิทธิ์ที่ประกันไม่ค่อยบอก ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ หากเกิดอุบัติเหตุแล้วเราเป็นฝ่ายถูกสามารถเรียกร้องได้จากประกันของคู่กรณี

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คืออะไร

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ หรือการชดเชยรายได้ที่บริษัทประกันภัยจะต้องชดเชยให้กับเรา คุณอาจจะพึ่งจะได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรก เพราะบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่ไม่อธิบายให้คุณ

ค่าขาดประโยชน์ บางคนจะเรียกว่า ค่าสินไหมทดแทน โดยประกันจะจ่ายก็ต่อเมื่อ เราเป็นฝ่ายถูกและแจ้งเคลมประกัน เมื่อเจ้าหน้าที่ออกใบเคลม ให้นำรถเข้าซ่อมทันที และขอเอกสารรายการซ่อมกับศูนย์หรืออู่ในเครือ ให้ทำการถ่ายเอกสารไว้ เพราะเราจะนำหลักฐานชิ้นนี้ไปยื่นเรื่องเบิก ค่าขาดประโยชน์ กับบริษัทประกันของคู่กรณี ซึ่งจะใช้ได้กับกรณีคู่กรณีทำประกันไว้ เท่านั้น

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้วันละเท่าไหร่ ?

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คปภ หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สรุปเอาไว้ว่า อัตราค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มที่ 1 รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท
กลุ่มที่ 2 รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท
กลุ่มที่ 3 รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

หมายเหตุ รถประเภทอื่น ที่ไม่ได้เป็นไปตาม ข้อ 1-3 เช่นรถจักรยานยนต์ ให้เป็นไปตามข้อเรียกร้อง และการตกลงกันได้ โดยพิจารณาหลักฐาน เป็นกรณีไป

ยื่นเรื่องเบิกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

1. ใบเคลม จากเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัย
2. ใบเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ จากศูนย์หรืออู่ซ่อม
3. สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย
4. สำเนาทะเบียนรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
5. สำเนาใบอนุญาตขับขี่ สำเนาบัตรประชาชน
6. ใบรับรถ หรือใบเสร็จส่งมอบรถ เมื่อซ่อมแซมเสร็จแล้ว
7. ใบเสร็จ ค่าเช่ารถ (ถ้ามี)
8. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ (Download ได้ที่นี่)
9. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร