ภูเก็ต ปิดต่อ ถึง 15 พ.ค. 2563 นี้

unseenphuket
unseenphuket

ภูเก็ต – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า มติที่ประชุม คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 24/ 2563 วันที่ 29 เมษายน 2563 มีการพิจารณาเรื่องการเลื่อนเปิดท่าอากาศยานภูเก็ตโดยที่ประชุมฯ มีมติให้ขยายเวลา ระงับการดำเนินการของสนามบินนานาชาติภูเก็ตออกไปอีก 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 00.01 น.จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น.

และ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงออกคำสั่งไว้ดังนี้

“ปิดสถานประกอบการสำหรับกิจการหรือธุรกิจนำเที่ยว บริษัทนำเที่ยวที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อาทิเช่น ธุรกิจนำเที่ยวธุรกิจจำหน่ายบัตรโดยสารรถหรือเรือ ธุรกิจจองห้องพัก ธุรกิจให้เช่าเรือหรือรถ ธุรกิจขนส่งผู้โดยสารทางรถหรือเรือ ธุรกิจดำน้ำ หรือธุรกิจสันทนาการเป็นต้น”

เพื่อควบคุมช่องทางเดินทาง เข้า-ออก และควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด เรียนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือน เพื่อดำเนินการขยายระยะเวลาการระงับการดำเนินงานของสนามบินออกไปอีก 15 วัน จากคำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเดิม ณ วันที่ 3 เม.ย. 63 ซึ่งให้ระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 10 – 30 เม.ย. 

ล่าสุดวันนี้ (30 เม.ย.) คำสั่ง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่ 103/2563 โดย นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ห้ามผู้ควบคุมอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานและบุคคลผู้เดินทางโดยอากาศยาน เดินทางเข้า-ออกหรือดำเนินการใด ๆ โดยอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

Source: https://bit.ly/3bOqpdT
Source: คำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด