Hertz Corporation อเมริกา เตรียมขอเข้า แผนพิทักษ์การล้มละลาย

จากกรณีข่าวที่ว่า Hertz Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา
มีการเตรียมขอเข้าแผนพิทักษ์การล้มละลาย
บริษัท พารากอน คาร์เรนทัล จำกัด (เฮิร์ซ ประเทศไทย) ขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบดังนี้

เฮิร์ซ ประเทศไทยเป็นผู้ได้รับอนุญาต (License) ให้ประกอบธุรกิจรถเช่าทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงบริการรถเช่าพร้อมคนขับภายใต้แบรนด์ Hertz ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นระยะเวลากว่า 17 ปี

ปัจจุบันเป็นการทำธุรกิจภายใต้สัญญาฉบับที่ 4 ซึ่งมีอายุสัญญาถึงปี พ.ศ. 2571 ภายใต้การลงทุนและการบริหารของกลุ่มตระกูลพานิชชีวะ ไม่ได้เกี่ยวโยงทางการเงินกับ Hertz Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา การลงทุนทำธุรกิจ เฮิร์ซ ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 210 ล้านบาท โดยตลอดการดำเนินธุรกิจรถเช่าภายใต้แบรนด์ Hertz ในประเทศไทยนั้น ธุรกิจเจริญเติบโตและมีผลประกอบการที่ดีมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับอนุญาตให้ใช้แบรนด์ Thrifty และ Dollar เพิ่มเติมรวมถึงสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจไปถึงพม่าและลาวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 

ปัจจุบัน เฮิร์ซ ประเทศไทย มีสัดส่วนธุรกิจเช่าระยะสั้น 50% และรถเช่าระยะยาว 50% โดยมีเพียงธุรกิจรถเช่าระยะสั้นเท่านั้น ที่มีผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 เช่นเดียวกับผู้ให้บริการรถเช่าตามสนามบินในประเทศไทย ทั้งนี้ เฮิร์ซ ประเทศไทย ได้ประเมินและเตรียมตัวรับสถานการณ์มาตั้งแต่ต้นเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทำให้เรามีความพร้อมทั้งสถานภาพทางการเงินที่แข็งแรงและพร้อมดำเนินธุรกิจรถเช่าในประเทศไทยต่อไปโดยในอนาคตอันใกล้นี้ ลูกค้าจะได้รับบริการและประสบการณ์ใหม่ในการเช่ารถยนต์ ผ่าน Smart Phone เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจรถเช่าเพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง