ซื้อประกันการเดินทาง สำหรับ รถบัส รถมินิบัส รถโค้ช รถตู้

นอกจาก Rent Connected จะให้บริการรถบัสให้เช่า พร้อมคนขับ รถตู้พร้อมคนขับ แล้ว คุณยังสามารถ ซื้อประกันการเดินทาง สำหรับ รถบัส รถมินิบัส รถโค้ช รถตู้กับทางเรา ได้เช่นกัน เพียงแจ้งชื่อ นามสกุล ผู้โดยสารทุกท่าน และชำระเงินก่อนการเดินทาง

ผู้ถือกรมธรรม์ : Rent Connected
ผู้เอาประกันภัย : ผู้โดยสารแบบระบุชื่อ ที่โดยสารอยู่บนรถยนต์เช่าของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย อายุประกันภัยไม่เกิน 70 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย : ตามระยะเวลาที่เช่ารถบัส
ขอบเขตความคุ้มครอง : ขณะกำลังขึ้น กำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่บนรถยนต์เช่าของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ในระหว่างใช้บริการเช่ารถยนต์ตามที่ได้แจ้งไว้กับผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อตกลงความคุ้มครอง : การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์อบ.1 รวมถึงอุบัติเหตุจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ค่ารักษาพยาบาล : บริษัทฯให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยทุกท่าน ที่ประสบอุบัติเหตุและต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในคลินิก โพลิคลินิก โรงพยาบาลของรัฐบาล หรือเอกชน โดยบริษัทฯจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ซื้อไว้ โดยท่านจะต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลก่อนและทำการเบิกเงินกับบริษัทฯ ภายหลัง

ราคาประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล เป็นดังนี้

ทุนประกันภัยทุนประกันภัย
ความคุ้มครองแผน 1แผน 2
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป
รวมถึงอุบัติเหตุจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
100,000200,000
ค่ารักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)10,00020,000
ระยะเวลา (วัน)เบี้ยประกันภัย (บาท)เบี้ยประกันภัย (บาท)
1 –2 วัน ต่อคน3040
3 –4 วัน ต่อคน4550

หมายเหตุ
1. ผูเ้อาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่อง พิการหรือทพุ พลภาพ
2. ผู้ถือกรมธรรม์จะต้องดำเนินการแจ้งรายชื่อผูได้รับความคุ้มครองเป็นลายลักษณ์อักษรให้ บริษัทฯทราบ ล่วงหน้าก่อนวันเริ่มประกันภัย
3. กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นต่างชาติ/ต่างด้าว จะต้องมี Passport และ VISA เข้าประเทศไทยถูกต้องตาม กฎหมายและยังมีผลบังคับใช้อยู่ณ วัน ที่เอาประกันภัยและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย